Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Algemene voorwaarden Stichting Samenwerkingsverband DrentheHotels

 

Toetredingsvoorwaarden:

Om deel te nemen aan het Samenwerkingsverband dient een toetredend bedrijf in ieder geval te voldoen aan de navolgende eisen:

 1. Het bedrijf dient lid te zijn van KHN en erkend te zijn door het bedrijfschap;
 2. Het bedrijf conformeert zich aan de visie van DrentheHotels, zoals vastgelegd en aan te vragen via het secretariaat;
 3. Het bedrijf neemt deel aan de classificatienormen en heeft minimaal 3 sterren (de sterrenclassificatie wordt vernieuwd, gaat om minimaal 3 sterren volgens de ‘oude’ indeling);
 4. Het bestuur van DrentheHotels beslist of een bedrijf dat voldoet aan de punten genoemd onder 1 t/m 3 kan toetreden tot het samenwerkingsverband;

Wat doet DrentheHotels

 1. Deelnemende bedrijven ontvangen promotiemateriaal met bijvoorbeeld een fiets- en wandelhotelgids van DrentheHotels;
 2. Deelnemende bedrijven krijgen een eigen pagina op de website van DrentheHotels (drenthehotels.nl);
 3. Deelnemende bedrijven doen mee op de boekingsengine waarop het bedrijf rechtstreeks te boeken is;
 4. Deelnemende bedrijven ontvangen een schildje en een vlag of banner van DrentheHotels;
 5. Het bestuur stelt promotioneel beleid vast waaraan de deelnemende bedrijven al dan niet optioneel kunnen meedoen/dienen mee te doen;

Wat doet het deelnemende bedrijf

 1. Het deelnemende bedrijf participeert in de fiets- en wandelvakanties die door DrentheHotels worden aangeboden;
 2. Het deelnemende bedrijf participeert in de wisselende arrangementen van DrentheHotels;
 3. Het deelnemende bedrijf is boekbaar via alle kanalen van DrentheHotels;
 4. Het deelnemende bedrijf houdt de beschikbaarheid van kamers bij op de boekingssite van DrentheHotels;
 5. Het deelnemende bedrijf stelt eigen promotiemateriaal beschikbaar voor DrentheHotels;
 6. Het logo van DrentheHotels zal op de website van het deelnemende bedrijf worden geplaatst;
 7. Tweemaal per jaar is er een bijeenkomst waarin beleid en financiën worden besproken. Deelnemende bedrijven zijn hiervoor uitgenodigd en kunnen wensen en ideeën kenbaar maken;

Kosten en opbrengsten 

 1. Deelnemende bedrijven betalen een jaarlijkse basisbijdrage die per jaar door het bestuur wordt vastgesteld.
 2. Extra optioneel af te nemen modules zoals bijvoorbeeld gidsdeelname en beursdeelname worden jaarlijks aan de deelnemende bedrijven voorgelegd. De kosten voor deze modules worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld;
 3. Per boeking via DrentheHotels wordt een commissie van 10% berekend voor promotiedoeleinden, onderhoud van de website en voor het in stand houden van de organisatie van DrentheHotels;
 4. Het bestuur is gemachtigd prijsverhogingen voor de diverse bijdragen en de commissie door te voeren, dit word jaarlijks bepaald en geldt per kalenderjaar.
 5. Alle gelden (lidmaatschapsgelden en eventuele kosten van afgenomen modules worden geïnd middels automatische incasso. De deelnemende bedrijven zullen hiervoor een incassomachtiging afgeven aan het bestuur van DrentheHotels;
 6. De ontvangen gelden voor geboekte fiets- en wandelvakanties worden door DrentheHotels automatisch bijgeschreven op de rekening van het betreffende deelnemende bedrijf, uiterlijk binnen 30 dagen na het uitchecken van de betreffende gast. Deze uitbetaling kan ook via een partnerbedrijf (zoals Fun in Drenthe) geschieden;

Beëindiging lidmaatschap

 1. Een deelnemend bedrijf en DrentheHotels zijn beiden gerechtigd de deelname te beëindigen per kalenderjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden;
 2. Uiterlijk op de laatste dag van de deelname dient het deelnemend bedrijf alle (promotie)materialen aan DrentheHotels retourneren. Vanaf dat moment zal het deelnemend bedrijf zich niet langer als deelnemer of voormalig deelnemer van het samenwerkingsverband of presenteren
 3. DrentheHotels kan een deelname met onmiddellijke ingang beëindigen wanneer sprake is van:
 • Faillissement of surseance van betaling van het deelnemende bedrijf;
 • Als het deelnemende bedrijf de erkenning van KHN en/of de verplichte classificatienorm verliest, dan wel zich niet langer wenst te conformeren aan de visie van DrentheHotels;
 • Indien het deelnemende bedrijf de goede naam en/of reputatie van DrentheHotels op welke wijze dan ook in diskrediet brengt, ter uitsluitende beoordeling van het bestuur van Drenthe Hotels;
 • Indien het deelnemende bedrijf na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft verschuldigde bijdragen te voldoen;
 1. DrentheHotels is niet gehouden verantwoording af te leggen over beëindiging van een deelname van een individueel lid aan andere leden van het samenwerkingsverband.

Overige bepalingen

 1. Op de overeenkomst tussen DrentheHotels en het deelnemende bedrijf is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover dit in afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan, zullen alle geschillen die voorvloeien uit de rechtsverhouding tussen DrentheHotels en een (voormalig) deelnemend bedrijf in eerste instantie worden beslecht door een bevoegde rechter te Assen.

Privacyverklaring DrentheHotels

Wij weten hoe belangrijk de privacy van onze gasten is. Dat geldt ook voor uw persoonlijke gegevens. Daarom beheren wij uw gegevens in overeenstemming met de wet AVG (ook wel GDPR genoemd). In onze privacyverklaring kunt  u lezen welke gegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan. DrentheHotels is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

DrentheHotels verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer (in geval van aanbetaling)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

DrentheHotels verwerkt u gegevens voor de volgende doeleinden:
– Reserveringen: allereerst gebruiken wij uw persoonlijke informatie om uw (online) reservering te voltooien. Zonder persoonsgegevens is een reservering niet mogelijk.
– Informeren: Mochten er onduidelijkheden zijn met uw reservering, dan kunnen wij contact met u opnemen.
– Verzoeken: Het kan voorkomen dat u een verzoek heeft gedaan bij uw online reservering, wij moeten hier dan op reageren.

Gegevensverbruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?
DrentheHotels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Volgens de wet mogen wij de gegevens 2 jaar lang bewaren om deze daarna te vernietigen.

Verzoek tot inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DrentheHotels en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wijziging van Privacy Verklaring
DrentheHotels behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. DrentheHotels adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.